synonim wygodny

odm. wygodny, niewygodna, niewygodną, niewygodne, niewygodnego, niewygodnej, niewygodnemu, niewygodni, niewygodnie, niewygodny, niewygodnych, niewygodnym, niewygodnymi, wygodna, wygodną, wygodne, wygodnego, wygodnej, wygodnemu, wygodni, wygodnie, wygodnych, wygodnym, wygodnymi