synonim sygnalny

odm. sygnalny, niesygnalna, niesygnalną, niesygnalne, niesygnalnego, niesygnalnej, niesygnalnemu, niesygnalni, niesygnalny, niesygnalnych, niesygnalnym, niesygnalnymi, sygnalna, sygnalną, sygnalne, sygnalnego, sygnalnej, sygnalnemu, sygnalni, sygnalnych, sygnalnym, sygnalnymi