synonim stratny

odm. stratny, niestratna, niestratną, niestratne, niestratnego, niestratnej, niestratnemu, niestratni, niestratny, niestratnych, niestratnym, niestratnymi, stratna, stratną, stratne, stratnego, stratnej, stratnemu, stratni, stratnych, stratnym, stratnymi