synonim stenograficzny

odm. stenograficzny, niestenograficzna, niestenograficzną, niestenograficzne, niestenograficznego, niestenograficznej, niestenograficznemu, niestenograficzni, niestenograficznie, niestenograficzny, niestenograficznych, niestenograficznym, niestenograficznymi, stenograficzna, stenograficzną, stenograficzne, stenograficznego, stenograficznej, stenograficznemu, stenograficzni, stenograficznie, stenograficznych, stenograficznym, stenograficznymi