synonim staruch

odm. staruch, starucha, staruchach, staruchami, staruchem, staruchom, staruchowi, staruchowie, staruchów, staruchu, staruchy