synonim sobkostwo

odm. sobkostwo, sobkostw, sobkostwa, sobkostwach, sobkostwami, sobkostwem, sobkostwie, sobkostwom, sobkostwu