synonim snobizm

odm. snobizm, snobizmach, snobizmami, snobizmem, snobizmie, snobizmom, snobizmowi, snobizmów, snobizmu, snobizmy