synonim sentyment

odm. sentyment, sentymencie, sentymentach, sentymentami, sentymentem, sentymentom, sentymentowi, sentymentów, sentymentu, sentymenty