synonim rzymskokatolicki

odm. rzymskokatolicki, nierzymskokatoliccy, nierzymskokatolicka, nierzymskokatolicką, nierzymskokatolicki, nierzymskokatolickich, nierzymskokatolickie, nierzymskokatolickiego, nierzymskokatolickiej, nierzymskokatolickiemu, nierzymskokatolickim, nierzymskokatolickimi, rzymskokatoliccy, rzymskokatolicka, rzymskokatolicką, rzymskokatolickich, rzymskokatolickie, rzymskokatolickiego, rzymskokatolickiej, rzymskokatolickiemu, rzymskokatolickim, rzymskokatolickimi, rzymskokatolicku