synonim rozbrykany

odm. rozbrykany, nierozbrykana, nierozbrykaną, nierozbrykane, nierozbrykanego, nierozbrykanej, nierozbrykanemu, nierozbrykani, nierozbrykany, nierozbrykanych, nierozbrykanym, nierozbrykanymi, rozbrykana, rozbrykaną, rozbrykane, rozbrykanego, rozbrykanej, rozbrykanemu, rozbrykani, rozbrykanych, rozbrykanym, rozbrykanymi