synonim referendum

odm. referendum, referenda, referendach, referendami, referendom, referendów