synonim prognostyk

odm. prognostyk, prognostykach, prognostykami, prognostyki, prognostykiem, prognostykom, prognostykowi, prognostyków, prognostyku