synonim podatek

odm. podatek, podatkach, podatkami, podatki, podatkiem, podatkom, podatkowi, podatków, podatku