synonim parostatek

odm. parostatek, parostatkach, parostatkami, parostatki, parostatkiem, parostatkom, parostatkowi, parostatków, parostatku