synonim organizm heterotroficzny

odm. heterotroficzny, heterotroficzna, heterotroficzną, heterotroficzne, heterotroficznego, heterotroficznej, heterotroficznemu, heterotroficzni, heterotroficznie, heterotroficznych, heterotroficznym, heterotroficznymi, nieheterotroficzna, nieheterotroficzną, nieheterotroficzne, nieheterotroficznego, nieheterotroficznej, nieheterotroficznemu, nieheterotroficzni, nieheterotroficznie, nieheterotroficzny, nieheterotroficznych, nieheterotroficznym, nieheterotroficznymi