synonim obligatoryjny

odm. obligatoryjny, nieobligatoryjna, nieobligatoryjną, nieobligatoryjne, nieobligatoryjnego, nieobligatoryjnej, nieobligatoryjnemu, nieobligatoryjni, nieobligatoryjnie, nieobligatoryjny, nieobligatoryjnych, nieobligatoryjnym, nieobligatoryjnymi, obligatoryjna, obligatoryjną, obligatoryjne, obligatoryjnego, obligatoryjnej, obligatoryjnemu, obligatoryjni, obligatoryjnie, obligatoryjnych, obligatoryjnym, obligatoryjnymi