synonim leksem

odm. leksem, leksemach, leksemami, leksemem, leksemie, leksemom, leksemowi, leksemów, leksemu, leksemy