synonim katolicki

odm. katolicki, katoliccy, katolicka, katolicką, katolickich, katolickie, katolickiego, katolickiej, katolickiemu, katolickim, katolickimi, katolicku, niekatoliccy, niekatolicka, niekatolicką, niekatolicki, niekatolickich, niekatolickie, niekatolickiego, niekatolickiej, niekatolickiemu, niekatolickim, niekatolickimi