synonim interlokucja

odm. interlokucja, interlokucjach, interlokucjami, interlokucją, interlokucje, interlokucję, interlokucji, interlokucjo, interlokucjom, interlokucyj