synonim instygator

odm. instygator, instygatora, instygatorach, instygatorami, instygatorem, instygatorom, instygatorowi, instygatorów, instygatory, instygatorze, instygatorzy