synonim identyfikator

odm. identyfikator, identyfikatora, identyfikatorach, identyfikatorami, identyfikatorem, identyfikatorom, identyfikatorowi, identyfikatorów, identyfikatory, identyfikatorze