synonim hobbysta

odm. hobbysta, hobbystach, hobbystami, hobbystą, hobbystę, hobbysto, hobbystom, hobbystów, hobbysty, hobbyści, hobbyście