synonim fundamentalny

odm. fundamentalny, fundamentalna, fundamentalną, fundamentalne, fundamentalnego, fundamentalnej, fundamentalnemu, fundamentalni, fundamentalnie, fundamentalnych, fundamentalnym, fundamentalnymi, niefundamentalna, niefundamentalną, niefundamentalne, niefundamentalnego, niefundamentalnej, niefundamentalnemu, niefundamentalni, niefundamentalnie, niefundamentalny, niefundamentalnych, niefundamentalnym, niefundamentalnymi