synonim entourage

odm. entourage, entourage'ach, entourage'ami, entourage'e, entourage'em, entourage'om, entourage'owi, entourage'ów, entourage'u, entourage'y