synonim eksperymentalny

odm. eksperymentalny, eksperymentalna, eksperymentalną, eksperymentalne, eksperymentalnego, eksperymentalnej, eksperymentalnemu, eksperymentalni, eksperymentalnie, eksperymentalnych, eksperymentalnym, eksperymentalnymi, nieeksperymentalna, nieeksperymentalną, nieeksperymentalne, nieeksperymentalnego, nieeksperymentalnej, nieeksperymentalnemu, nieeksperymentalni, nieeksperymentalnie, nieeksperymentalny, nieeksperymentalnych, nieeksperymentalnym, nieeksperymentalnymi