synonim eksperyment

odm. eksperyment, eksperymencie, eksperymentach, eksperymentami, eksperymentem, eksperymentom, eksperymentowi, eksperymentów, eksperymentu, eksperymenty