synonim dyskrecjonalny

odm. dyskrecjonalny, dyskrecjonalna, dyskrecjonalną, dyskrecjonalne, dyskrecjonalnego, dyskrecjonalnej, dyskrecjonalnemu, dyskrecjonalni, dyskrecjonalnych, dyskrecjonalnym, dyskrecjonalnymi, niedyskrecjonalna, niedyskrecjonalną, niedyskrecjonalne, niedyskrecjonalnego, niedyskrecjonalnej, niedyskrecjonalnemu, niedyskrecjonalni, niedyskrecjonalny, niedyskrecjonalnych, niedyskrecjonalnym, niedyskrecjonalnymi