synonim dokumenty

odm. dokument, dokumencie, dokumentach, dokumentami, dokumentem, dokumentom, dokumentowi, dokumentów, dokumentu, dokumenty