synonim dogodnie

odm. dogodny, dogodna, dogodną, dogodne, dogodnego, dogodnej, dogodnemu, dogodni, dogodnie, dogodnych, dogodnym, dogodnymi, niedogodna, niedogodną, niedogodne, niedogodnego, niedogodnej, niedogodnemu, niedogodni, niedogodnie, niedogodny, niedogodnych, niedogodnym, niedogodnymi