synonim dekalog

odm. dekalog, dekalogach, dekalogami, dekalogi, dekalogiem, dekalogom, dekalogowi, dekalogów, dekalogu