synonim Insert

odm. Insert, Insercie, Insertach, Insertami, Insertem, Insertom, Insertowi, Insertów, Insertu, Inserty