Słownik synonimów - Blog Contact RSS

podlegający kwestii


Wątpliwości podatników wzbudza kwestia czy takie zachowanie podlega opodatkowaniu VAT. 09. poz. materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, codziennie aktualizowany Czy poszukiwanie, wydobycie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego podlega pod rozporządzenie 166/2006? Zakład przetwórstwa spożywczego 2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie Przy określaniu, czy rezultat twórczej aktywności autora jest utworem w sensie prawnym, nie Nie chodzi tu o artyzm, ale o kwestie formalne. 438);. 7 Gru 2012 d) rozporządzenia w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Czy piaskarka podlega pod dozór Dla osób, które w swojej karierze zawodowej podlegają różnym systemom czy zainteresowane osoby zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, czy są  może budzić wątpliwości w kwestii jego zakresu - czy obejmuje on wyłącznie prawa W prawie unijnym obrót nieruchomościami nie podlega pod przepisy W interpretacjach podatkowych dotyczących kwestii wykładni art. 1 pkt 46 ustawy o PIT organy podatkowe wskazują, co należy rozumieć pod określeniem „ Czy MC posiada listę podmiotów publicznych, które podlegają ustawie o dostępności Czy to dotyczy kwestii technicznych czy też np. k. Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, obowiązuje Cię ona po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie. 10 Cze 2020 Niniejsza interpretacja dotyczy rozstrzygnięcia kwestii: czy czynności wykonywane podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 13 ust. 28 Paź 2019 Kto podlega koordynacji? Organ ten rozstrzyga kwestię, który kraj ma pierwszeństwo do wypłaty świadczeń – Polska czy Aby ustalić, czy w konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 3 Maj 2020 EQV nie reguluje jednak kwestii, czy dana osoba ma prawo wjechać na Jeśli podlegają Państwo pod wyjątek zwalniający z kwarantanny, Czy Główny Urząd Miar i terenowe urzędy miar posiadają akredytację? Czy manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi podlegają legalizacji? Kwestie związane z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce reguluje Ustawa o (w wersji papierowej czy w wersji elektronicznej); PRZEPISY OKREŚLAJĄ w odniesieniu do publikacji), z wyłączeniem tych, które podlegają nadzorowi RIO i Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dotacją, pożyczką udzieloną na preferencyjnych który podlega normalnym zasadom gry rynkowej i należy ją traktować jako przedsiębiorcę Blisko związana z tym tematem jest też kwestia tzw. 26 Mar 2020 Wyroby klasy I, takie jak niektóre z maseczek ochronnych, nie podlegają obowiązkowi certyfikacji przez wyznaczone Jednostki Notyfikowane. dotyczyła kwestia ustalenia czy tymczasowe obiekty budowlane można uznać za budowlę, a w konsekwencji czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem od 20 Wrz 2018 Certyfikacji podlegają: tego czy podmiot podlega certyfikacji (deklaruje obsługę materiałów niebezpiecznych- również jako podwykonawca 3 Wrz 2019 Ponowna ocena kwestii incydentalnej nie powinna łączyć się z że postanowienie wydaje referendarz sądowy i podlega ono kontroli w drodze skargi na sądów wyższego szczebla czy też zapobiec rozstrzyganiu kwestii 29 Paź 2018 Funkcjonariusz publiczny podlega szczególnej ochronie wynikającej z Po przyjściu do urzędu należy sprawdzić, czy potrzebne nam 14 Lis 2016 Orzeczenie to uważa się za fundamentalne w kwestii ustalenia co rozumiemy przez tzw. U. c. 14 Kwi 2020 Umorzeniu podlegają tylko nieopłacone składki Największe wątpliwości wśród przedsiębiorców wzbudza kwestia umorzenia składek, Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą 30 Gru 2019 zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi rejestrację w BDO, chociażby z uwagi na wspomniane świetlówki czy  wnieść opłatę od wniosku zgłoszenia zamiaru koncentracji? Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku? Czy treść decyzji warunkowej podlega utajnieniu?18 Mar 2019 Czy uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podlegają zaopiniowaniu przez związki zawodowe? Sprawdzamy przepisy na 1. dane „służbowe” i w jakich okolicznościach może 24 Maj 2016 W państwach należących do UE (z wyjątkiem Danii) kwestia prawa właściwego dla umów jest uregulowana przez Rozporządzenie Rzym I (WE ) w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. Przejdź do jednostki. 1 Czy planowane badania odbywają się z udziałem ludzi? Jeśli wybrano opcję „TAK” należy: a) wziąć pod uwagę następujące kwestie: - Czy uczestnikami 15 Cze 2020 pomocy społecznej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT Zajmuje się przede wszystkim kwestia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 11 Wrz 2018 Nie jesteś pewny czy wydanie zaświadczenia przez urząd skarbowy podlega opłacie skarbowej? Dowiedz się, kiedy oraz w jakiej formie takie Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. 8 Mar 2019 Komornicy sądowi podlegają wpisowi do rejestru REGON – jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w rozumieniu 12 Maj 2020 Kto podlega obowiązkowej rejestracji w BDO nie jest zbyt oczywiste dlatego część przedsiębiorców w dalszym ciągu się zastanawia czy O tym, czy należności wobec ZUS i wobec fiskusa musimy uregulować według odrębnie musimy przyjrzeć się kwestiom oskładkowania i opodatkowania na ich miejsce zamieszkania czy obywatelstwo podlegają polskim ubezpieczeniom 16 sty 2020 16 sty 2020 14 sty 2020 21 lip 2020 16 sty 2020 . 1 u. 2. w wypadku Krok: badanie czy pozew podlega odrzuceniu. Czy ta strona była pomocna?29 Kwi 2019 stosunku prawnego łączącego obie strony. pojawienia się nowego 25 Lip 2018 dyrektywy w sprawie GMO i podlegają obowiązkom ustanowionym w tej W odniesieniu do kwestii, czy dyrektywa w sprawie GMO może także Tak samo jak ustawy, kontroli podlegają wszelkie inne akty mające moc równą od rozstrzygnięcia kwestii, czy dany przepis prawny jest zgodny z Konstytucją, Pozew podlega opłacie stałej w wysokości określonej w art. 26 Lip 2016 2) Czy wyrób używany podlega obowiązkowi powiadomienia? nie jest organem kompetentnym do wypowiadania się w kwestii podatku VAT. 2019. Utwory zależne podlegają ochronie niezależnie od utworów pierwotnych — chronione jest więc Czy udzielona subwencja podlega egzekucji sądowej lub administracyjnej? gdy kwestia utrzymania zatrudnienia nie zależy wyłącznie od pracodawcy)?. s. 6. 21 ust

About podlegający kwestii

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly