synonim skondensowany

odm. skondensowany, nieskondensowana, nieskondensowaną, nieskondensowane, nieskondensowanego, nieskondensowanej, nieskondensowanemu, nieskondensowani, nieskondensowany, nieskondensowanych, nieskondensowanym, nieskondensowanymi, skondensowana, skondensowaną, skondensowane, skondensowanego, skondensowanej, skondensowanemu, skondensowani, skondensowanych, skondensowanym, skondensowanymi