synonim rozkopy

odm. rozkop, rozkopach, rozkopami, rozkopem, rozkopie, rozkopom, rozkopowi, rozkopów, rozkopu, rozkopy