synonim ortogonalny

odm. ortogonalny, nieortogonalna, nieortogonalną, nieortogonalne, nieortogonalnego, nieortogonalnej, nieortogonalnemu, nieortogonalni, nieortogonalny, nieortogonalnych, nieortogonalnym, nieortogonalnymi, ortogonalna, ortogonalną, ortogonalne, ortogonalnego, ortogonalnej, ortogonalnemu, ortogonalni, ortogonalnych, ortogonalnym, ortogonalnymi