synonim nomadyczny

odm. nomadyczny, nienomadyczna, nienomadyczną, nienomadyczne, nienomadycznego, nienomadycznej, nienomadycznemu, nienomadyczni, nienomadyczny, nienomadycznych, nienomadycznym, nienomadycznymi, nomadyczna, nomadyczną, nomadyczne, nomadycznego, nomadycznej, nomadycznemu, nomadyczni, nomadycznych, nomadycznym, nomadycznymi