synonim narybek

odm. narybek, narybkach, narybkami, narybki, narybkiem, narybkom, narybkowi, narybków, narybku