synonim nachlany

odm. nachlany, nachlana, nachlaną, nachlane, nachlanego, nachlanej, nachlanemu, nachlani, nachlanych, nachlanym, nachlanymi, nienachlana, nienachlaną, nienachlane, nienachlanego, nienachlanej, nienachlanemu, nienachlani, nienachlany, nienachlanych, nienachlanym, nienachlanymi