synonim interpersonalny

odm. interpersonalny, interpersonalna, interpersonalną, interpersonalne, interpersonalnego, interpersonalnej, interpersonalnemu, interpersonalni, interpersonalnych, interpersonalnym, interpersonalnymi, nieinterpersonalna, nieinterpersonalną, nieinterpersonalne, nieinterpersonalnego, nieinterpersonalnej, nieinterpersonalnemu, nieinterpersonalni, nieinterpersonalny, nieinterpersonalnych, nieinterpersonalnym, nieinterpersonalnymi