synonim detoks

odm. detoks, detoksach, detoksami, detoksem, detoksie, detoksom, detoksowi, detoksów, detoksu, detoksy